கோவை சந்திரா

கோவை சந்திரா கல்வி மற்றும் கலாச்சார மையத்துக்கும்

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா கோவிலுக்கும் நன்கொடைகள் வரவேற்க்கப்படுகின்றது. நன்கொடைகள் அளிப்பதற்க்கான வழிமுறைகள்

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Option 1:

Direct Bank Transfer

ISKCON,

State Bank of India

Current A/c number: 39683587467

IFSC Code :SBIN0021798

MP Road,Kalapatti Branch

Option 2:

SBI Online Transfer

Option 3:

Google Pay