கீதையின் வழியில் வாழ்க்கை

ஒரு வருடத்தில் 700 பதங்கள்

அறிமுக வகுப்பு - அக். 15 வெள்ளிக்கிழமை - மாலை 6.30-7.15

கட்டணமில்லா வகுப்புகள்

(விஜயதசமி சிறப்பு சலுகை)

கால அளவு - ஒரு வருடம்

பயிற்றுனர் - பக்தி வினோத ஸ்வாமி குழுவினர்

(யதார்த்த வாழ்க்கை பயிற்றுனர்)