கீதையின் வழியில் வாழ்க்கை

ஒரு வருடத்தில் 700 பதங்கள்

நவம்பர் 10 ஆம் தேதி முதல் புதன் மற்றும் சனி என வாரம் இரு நாட்கள் / மாலை 7.30 - 8.30

கீதையின் வழியில் வாழ்க்கை

கட்டணமில்லா வகுப்புகள்

(விஜயதசமி சிறப்பு சலுகை)

கால அளவு - ஒரு வருடம்

பயிற்றுனர் - பக்தி வினோத ஸ்வாமி குழுவினர்

(யதார்த்த வாழ்க்கை பயிற்றுனர்)